personal touch in relocation

Wet modern migratiebeleid vanaf 1 juni 2013

29 mei 2013

De Wet modern migratiebeleid wordt 1 juni aanstaande ingevoerd. Dat heeft staatssecretaris
Teeven in zijn brief van 5 maart 2013 aan de Tweede Kamer gemeld.
De Wet nationale visa (ook wel mvv-wet genoemd) wordt tegelijkertijd ingevoerd.
Een onderdeel van de Wet modern migratiebeleid, namelijk de toelating van vermogende
vreemdelingen, treedt nog niet in werking.

Uitreiking verblijfsdocument

Met de inwerkingtreding van de Wet modern migratiebeleid streeft de IND ernaar
om het verblijfsdocument klaar te hebben zodra de vreemdeling Nederland inreist.
De uitreiking van het verblijfsdocument wordt gezien als de bekendmaking van de
beschikking waarbij de IND de verblijfsvergunning verleent. Het verblijfsdocument
kan onverhoopt ook iets later worden uitgereikt, maar uiterlijk 2 weken nadat de
vreemdeling zich bij de IND heeft gemeld. In zo’n situatie, kan de vreemdeling een
verblijfssticker in zijn paspoort laten plakken. Met deze sticker kan hij aantonen dat
hij rechtmatig in Nederland is en werkzaamheden mag verrichten. Zonder geldig
verblijfsdocument of verblijfssticker mag de vreemdeling nog geen werkzaamheden
verrichten in Nederland.

Geschikte pasfoto

Het is de bedoeling dat de IND het verblijfsdocument aanmaakt als de vreemdeling
nog in het buitenland is. Om het verblijfsdocument op tijd klaar te hebben, is het van
groot belang dat de referent of gemachtigde de bijlage ‘Fotokaart’ met een pasfoto
van de vreemdeling meestuurt met de aanvraag voor een verblijfsvergunning.
De pasfoto moet voldoen aan de eisen die opgenomen zijn in bijlage L van de
paspoortuitvoeringsregelingen, de Fotomatrix Model 2007. Een overzicht van alle
voorwaarden waaraan de pasfoto’s moeten voldoen, staan op de website
www.paspoortinformatie.nl.

Let op! Als de pasfoto niet aan deze voorwaarden voldoet, kan de IND de pasfoto helaas
niet gebruiken. Het verblijfsdocument kan dan niet besteld worden. De IND geeft
vervolgens nog de gelegenheid om de fotokaart met de juiste pasfoto aan te leveren.

Omklap naar erkende referent

Onder het nieuwe migratiebeleid worden convenanten en verklaringen op grond van
artikel XI van de Wet modern migratiebeleid van rechtswege omgezet in een erkenning
als referent als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:
1. Met de IND is in het verleden een convenant gesloten of een verklaring ingevuld
voor de kennismigrantenregeling en deze is nog steeds geldig.
2. In het jaar voorafgaand aan de invoering van het Modern Migratiebeleid is op basis
van dit convenant of deze verklaring een machtiging tot voorlopig verblijf of een
verblijfsvergunning verleend.

Kennisgevingen

Op 18 april 2013 heeft de IND aan alle bedrijven en instellingen een brief gestuurd met
een voornemen. Dit voornemen geeft aan of het bedrijf/de instelling ervoor in
aanmerking komt om van rechtswege erkende referent te worden.

De brieven die onbestelbaar retour zijn gekomen, worden op dit moment verwerkt en
nog één keer aangeboden op het adres van het bedrijf uit het handelsregister van de
Kamer van Koophandel.

Besluiten

De IND stuurt na 1 juni alle bedrijven en instellingen een definitieve beschikking.
Daarin staat of de IND het bedrijf aanmerkt als erkende referent per 1 juni 2013.
Tegen dit besluit kan de ontvanger in bezwaar gaan.

Na 1 juni aanstaande

In de eerste weken van juni bekijkt de IND of de bedrijven/instellingen, die van april
2013 tot juni 2013 een aanvraag hebben ingediend, alsnog in aanmerking komen voor
het van rechtswege erkende referentschap. Hierover worden de betreffende bedrijven
en instellingen ook schriftelijk geïnformeerd.

Modern Migratiebeleid: nieuwe aanvraagprocedure

Wat betekent het voor u als werkgever als uw werknemer zijn gezin meeneemt onder
Modern Migratiebeleid?

Onder het huidige beleid dient u voor uw werknemer (en zijn eventuele meereizende
of nareizende gezinsleden) zowel de aanvraag voor een machtiging tot voorlopig
verblijf (mvv) als de aanvraag voor een verblijfsvergunning (vvr) in. Bij deze aanvragen
overlegt u de benodigde en op de juiste wijze gelegaliseerde bewijsstukken.
Na ontvangst van uw aanvraag en bewijsstukken beslist de IND op uw aanvraag.

Nieuwe aanvraagprocedure

Vanaf 1 juni 2013 wijzigt de aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning.
Als erkende referent kunt u een aanvraag voor Toegang en Verblijf (de TEV) indienen
voor de vreemdeling en zijn gezinsleden. Door uw eigen verklaring (onderdeel van het
aanvraagformulier) te ondertekenen, verklaart u dat u voor de verblijfsvergunning van
uw werknemer over alle benodigde bewijsstukken beschikt en dat deze in orde zijn.
Ook verklaart u dat uw werknemer over de bewijsstukken beschikt die nodig zijn voor
de aanvraag voor de verblijfsvergunning van zijn gezinsleden.

Als u een verblijfsvergunning voor uw werknemer wilt aanvragen, voegt u aan het
aanvraagformulier alleen een kopie van het paspoort van de werknemer en een
antecedentenverklaring toe.

Gaat het ook om een verblijfsaanvraag van één of meer gezinsleden, dan voegt u bij
het aanvraagformulier ook een kopie van aktes die de gezinsband aantonen (bijvoorbeeld
een huwelijksakte en/of een geboorteakte). Daarnaast voegt u een verklaring
van referentstelling bij die uw werknemer heeft ondertekend. Uw werknemer neemt
daarmee de (vreemdelingrechtelijke) verantwoordelijkheid op zich voor zijn
gezinsleden.

Onder het Modern Migratiebeleid hebt u wettelijke verplichtingen ten aanzien van uw
werknemer. Zo bent u verplicht om vreemdelingrechtelijk relevante wijzigingen aan de
IND door te geven. Uw werknemer heeft, als referent van de gezinsleden, deze
verplichtingen ten aanzien van zijn gezinsleden. Hij moet vreemdelingrechtelijk
relevante wijzigingen van zijn gezinsleden aan de IND doorgeven.

Nieuwe leges

Per 1 juni aanstaande gelden andere legesbedragen voor aanvragen van erkende
referenten.

Voor de Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV) en verblijfsvergunning referent procedure:
  • Kennismigrant € 850
  • WO Richtlijn 2005/71/EG € 300

Voor de aanvraag om erkenning voor de categorie arbeid geldt een eenmalig
legesbedrag van € 5.000. De erkenning geldt voor onbepaalde tijd.

Verzoeken voor 1 juni 2013

Het heeft geen nut meer om een verzoek in te dienen voor toelating tot de kennismigrantenregeling
of voor erkenning als onderzoeksinstelling in het kader van Richtlijn
2005/71/EG voor wetenschappelijk onderzoekers. Door de inwerkingtreding van de
Wet modern migratiebeleid worden op 1 juni aanstaande alle convenanten van
rechtswege beëindigd. Zonder een inwilliging op een verblijfsaanvraag van vóór 1 juni
2013 voor een kennismigrant of wetenschappelijk onderzoeker (Richtlijn 2005/71/EG),
komt u niet in aanmerking voor het van rechtswege erkende referentschap per 1 juni
zoals dat onder Modern Migratiebeleid geldt. U moet vanaf 1 juni 2013 het erkende
referentschap aanvragen om op te kunnen treden als referent.

Aanmelden nieuwsbrief
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.